ایجاد کری ارتباط میان شرکای تجاری

خدمات ما

ما درهرهفته تعداد زیادی اطلاعات جدید از ایران و آلمان دریافت می کنیم. ما با تدارکات و خدمات حرفه ای شما را در جستجو و ارتباط با شرکتهای تولید کننده، توزیع کننده و تامین کننده و شرکای تجاری، همراهی و همیاری خواهیم کرد.

ما برای شما تجسس، شناسایی و ارتباط با شرکای تجاریی صالح، شایسته و قادردرایران و آلمان را بعهده و درصورت خواسته، شما را دردیداروجلسات با شرکای تجاریی پتانسیل همراهی، و در پایان گزارشی کامل از نتیجه های بدست آمده را خدمت شما ارائه خواهیم داد.

مشاوره آنلاین با کارشناسان تجاری - بازرگانی
پرچم ایران و مبادلات تجاری با آلمان
پرچم آلمان در مبادلات تجاری پارس جرمن
parsgermanبازرگانی